Home | Wegwijzer | Archief | Plaatsingslijsten

Plaatsingslijsten 1977

Nedlloyd Agulhas

Kapitein S. Tj. Doornbos Hoofd Wtk H.A. Klazema
1e stuurman H. Kruk
J. Ozinga
2e Wtk W.A.G. Verhulst (Willem)
2e stuurman J. van Raamsdonk (Sjef) 3e Wtk R.J. Bersma (Robert)
3e stuurman E. Westra (Egbert) 4e Wtk F.C. van den Brand (Frans)
4e stuurman E.P. Henken 5e Wtk R.J. v.d. Burg (Ruud)
Radio Officier A. Beenen (Appie) ll Wtk
Stewardess G.A. Bersma (Ineke)
W. van Raamsdonk (Wil)

Straat Johore

april-augustus

Kapitein E.P. Helleman
G.J. NoŽ
D. van Hekken
Hoofd Wtk J.E. Hartsuiker
V. Hendriks
1e stuurman R. van Willigenburg
Broersma
2e Wtk K.J. Jansma
J.P.H.M. Smets
2e stuurman P.J.M. van de Ende
P.J. van Kempen
3e Wtk K.B. van der Wielen
C. van der Have
A.J.M. Claessen
3e stuurman J. Rijpstra 4e Wtk A. Duitemeijer
M.J. Warnaar
4e stuurman A.J. Regtop 5e Wtk T. van de Bosch
J.A. LeMaire
A.H.L. Dankfort
M.D. Kodde
C. Weenink
A.J. van Mourik
Radio Officier G.C.E. Poker ll Wtk
Stewardess P.C. van Kempen
T. Rijpstra
S. Jansma
J. Duitemeijer

Straat Fushimi

(van 7-1-77 HongKong tot 30-6-77 Durban) HK bemanning. CHIWAS - SAFS.

Kapitein W.v.d.Veld 10/06
S.Westerweel
Hoofd Wtk Guiteneau
N.M.Meinsma
Bevelander
1e stuurman G.Verkroost en echtgen.18/05
R.J.Vleerbos
2e Wtk D.van der Pol 12/03
B.G.Hakstege
2e stuurman J.Ten Kate 6/04
C.Wielders
3e Wtk J.H.Weggen 12/03
N.Degeling
3e stuurman R.Wilting 4e Wtk R.L.Stassen 6/04
T.M.van Cauteren en echtgen.
4e stuurman A.Huiting 5e Wtk C.Holswilder 23/04
J.Berkhout
ll stuurman P.A.Grandia ll Wtk N.Naalden
Radio Officier D.J.Boezaard en echtgen. 6/04
F.Borsboom
   

Nedlloyd Kobe

(Hamburg 10-10-77 tot Valparaiso 13-03-78) Eerst naar de PG met de bedoeling om weer terug te keren. Dan in de PG plotseling door naar Sípore. LACAS reis. HK bemanning

Kapitein J.G.M.Spijker 1/11
Th.H.Rappard
Hoofd Wtk H.B.Wiersma
N.M.Meinsma
B.J.Bouwman
1e stuurman J.W.Swaving en echtgen. 27/11
J.Orsel
2e Wtk J.van Doorne en echtgen. 21/02
0.G.J.Leuning en echtgen
2e stuurman A.J.M.van Schijndel 23/11
H.van Woerkom
3e Wtk C.van der Have 10/01
A.Duitemeyer en echtgen
3e stuurman G.H.A.Veldkamp 21/02
A.M.T van Wessum
4e Wtk A.Duitemeyer 10/01
P.Oppe
ll stuurman R.J.C.Brummer en H.P.M.Karis 5e Wtk J.A.Kucmer
Radio Officier E.P.Wicherts, 24/10,
D.R.Lanting
ll Wtk H.F.Oosterhof
J.W. van Wegen
Fr.H.F. de Haas.

Straat Franklin

november-december

Kapitein J. Kalf
W.C. Bouter
Hoofd Wtk H.M. Deggens
C. van 't Maalpad
1e stuurman R. van Willigenburg 2e Wtk T. Veenstra
2e stuurman E. van Hoek 3e Wtk M.J. Rijnberg
P.E. de Wit
3e stuurman W.J. de Vreeze 4e Wtk W.A. Uyt den Boogaard
4e stuurman 5e Wtk L. Boogert
ll stuurman ll wtk
Radio Officier J.I. Dieleman

Straat Magelhaen

Kapitein J. Kalf
H. Pronk
Hoofd Wtk R.F. Schols
1e stuurman H.W. Lijding
H. Ormel
2e Wtk K.J.A. Bouma
2e stuurman C.J. Weststrate 3e Wtk
3e stuurman H.Th.G.M. Betlem 4e Wtk E. Baars
4e stuurman 5e Wtk
ll stuurman ll wtk
Radio Officier

1976 | Plaatsingen | 1978