Home | Wegwijzer | Archief | Plaatsingslijsten

Plaatsingslijsten 1964

Silindoeng

FE-Indonesië tot Bangkok 15-5-64. Karachi bemanning. In 1/64 terug naar S’pore bemanning

Kapitein  
H.L.van Dam.
Hoofd Wtk
D.Snip, 1/64
J.H.Beumer
1e stuurman
H. Schuitemaker, ?/64
H.Samson
2e Wtk  
N.M.Meinsma, 5/64
L.Smit.
2e stuurman
W.J.Jongenotter,
G.A.B.Dokter
3e Wtk
M.W.Ket
3e stuurman G.A.B.Dokter 4e Wtk K.Vos,
N.M.Meinsma,
M.W.Ket
4e stuurman 5e Wtk
F.A.Brouwer von Gonzenbach,
J.C. Römer
Radio Officier J.Koning ll Wtk H.O.Voorma

Houtman

S‘pore mei 64/ M’basa november 64. HK bemanning. Wisseling van lijndienst van SPS? naar CHEAS

Kapitein H.P.Valk, 10/64
J.A.H. Faber.
Hoofd Wtk M.F.Muller
W.Van Dam
1e stuurman W.J.Florie,
J.P.Goossens
2e Wtk N.M.Meinsma
2e stuurman H.W.Pietersz 3e Wtk R.H.K.Everaarts
3e stuurman Edelenbosch 4e Wtk W.Bakker
4e stuurman Jan de Boer 5e Wtk R. Mackay,
K.P.H.Peneder,
J.J.van Mulken,
Hendrik
D.van Leeuwen,
J.de Konink
ll stuurman P.L.A.Lucas
H.v.d.Sanden
ll Wtk . K.J.A.Bouma
Radio Officier J.de Kluyver

Straat Frazer

 
Kapitein C.Zuidscherwoude * Hoofd Wtk J.W.Verweij *
1e stuurman J.W.Swaving 2e Wtk Th.G.Pondaag
2e stuurman W.Kerkhof 3e Wtk J.Kramer
3e stuurman R.v.d.Wel * 4e Wtk J.Mazereeuw *
L.H.Meijer
4e stuurman L.J.B.Lagendijk 5e Wtk H.W.Potgieter
J.G.Hoopman *
J.B.M.Schoolkate
ll stuurman W.A.v.Erk ll wtk M.A.Noort *
N.v.Harten
Radio Officier H.N.Blaauw *=Niet op foto

Straat Malakka

Kapitein H. Muys Hoofd Wtk F.L.T.M. Pietersma
1e stuurman C.A. Budde
M.L. van den Arend
2e Wtk H. Deusien
2e stuurman R. van Willegenburg 3e Wtk K. Renard
3e stuurman C.G. van Zoest 4e Wtk A.M.F. de Bont
P.C. IJzerman
4e stuurman L.G.F.L. Glaubitz
M.H. de Graaf
J.A. Tazalaar
5e Wtk Th.G.F. Reisiger
J.N. Lohuis
P.L.C. Kunder
S.O. Oosterhof
ll stuurman ll wtk C.D. van Lienden
J.C. Andriessen
Radio Officier P.D. Visser
C. van der Zouwen

Tjikampek

Kapitein G.P. Proper Hoofd Wtk J.P. Kalma
1e stuurman J.J.E.M. Bruijn 2e Wtk M.A.N. Ritmeester
2e stuurman J.C. van Veen 3e Wtk N.A.F. Croese
3e stuurman H. Soetekouw 4e Wtk J.C. Koomen
4e stuurman N.B. Guiting
M.N. de Graaff
5e Wtk R.E.L. Hutzezon
R.J. van der Meulen
ll stuurman ll wtk T.C. Smakman
J.S.M. Wijne
Radio Officier C.W. Kaptijn

1963 | Plaatsingen | 1965